Το γραφείο μας είναι στελεχωμένο από έμπειρους Πολιτικούς μηχανικούς και εγγυάται τη υπεύθυνη και έγκυρη νομιμοποίηση του ακινήτου σας .

Γνωρίζοντας πολύ καλά τη νομοθεσία και όλες τις πρόσφατες αλλαγές της , είμαστε σε θέση να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη τακτοποίηση της αυθαίρετης κατασκευής σας, βγάζοντας το σωστό πρόστιμο βάση των τελευταίων νόμων, που μπορεί να είναι χαμηλότερο από πιο παλιό υπολογισμό.

Ο νέος νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων ν.4495/2017 αντικατέστησε τους προηγούμενους 4178/2013 και 4014/2011. Υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με το ύψος του προστίμου που απαιτείται για την ρύθμιση των αυθαιρέτων. Επίσης αλλάζουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν απαιτείται η συμβολη της Πολεοδομίας.

Ο νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων αφορά αποκλειστικά σε αυθαίρετα που έχουν γίνει  προ της 28.07.2011.  (Είναι η κομβική ημερομηνία ρύθμισης αυθαιρέτων που έχει επιλέξει το ΥΠΕΚΑ και η οποία ίσχυε με τον πρώτο νόμο ν.4014/11. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε αυθαίρετο θα πρέπει να αποδεικνύεται η ημερομηνία κατασκευής του με κάποιο δημόσιο έγγραφο ή αεροφωτογραφία.)

Για αυθαίρετα μετά της 28.07.2011 η διαδικασία είναι διαφορετική και γίνεται πάλι από εμάς αλλά μέσα από την Υπηρεσία Δόμησης (πολεοδομία) με οικοδομική άδεια νομιμοποίησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα βασικά στάδια ρύθμισης αυθαιρέτου με τον ν.4495/2017 είναι τα εξής :

Αυτοψία στο ακίνητο από εμάς.  Καταμετρούνται οι πολεοδομικές παραβάσεις πάντα συγκρινόμενες με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.

Υπολογίζεται το απαιτούμενο πρόστιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ βάσει του εμβαδού, της τιμής ζώνης της περιοχής, την παλαιότητα της κατασκευής, το αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου και τέλος βάσει ειδικών συντελεστών που αφορούν την κάθε πολεοδομική παράβαση λαμβάνοντας υπόψη και μειωτικούς συντελεστές για κοινωνικούς λόγους (π.χ. περιπτώσεις Α.μ.Ε.Α., πρώτης κατοικίας, μακροχρόνια ανέργων, πολύτεκνων, τρίτεκνων κ.α. ).

Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη ως προς το ύψος της αμοιβής για την διεκπεραίωση της τακτοποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το γραφείο μας

Η βασική αμοιβή μας για την διαδικασία ρύθμισης με τον νόμο 4495/16 περιλαμβάνει:

1. Επίσκεψη στο ακίνητο, εντοπισμό και αποτύπωση των αυθαίρετων κατασκευών.

2.    Υπολογισμό του προστίμου και ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το ποσό του προστίμου και τον τρόπο πληρωμής.

3.    Με εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη γίνεται η ηλεκτρονική δήλωση από εμάς και εκδίδονται οι τραπεζικές εντολές πληρωμής του παραβόλου και των δόσεων. Η ηλεκτρονική δήλωση παρακολουθείται από εμάς σε όλη την φάση της ρύθμισης. Οποιαδήποτε ενημέρωση ή αλλαγή γίνει ελέγχεται και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης. Εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών αποστέλλονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έτσι ώστε η δήλωση να είναι πλήρης.

4.    Εάν υπάρχει οικοδομική άδεια, προμηθευόμαστε όλα τα απαραίτητα σχέδια από την πολεοδομία. Στην συνέχεια με βάση τα σχέδια αυτά συντάσσονται σχέδια αποτύπωσης του αυθαιρέτου.

5.    Σύνταξη τεχνικής έκθεσης

6.    Σύνταξη Δελτίου Δομικής Τρωτότητας για τον φέροντα οργανισμό του αυθαιρέτου.

Δεν περιλαμβάνονται στην βασική αμοιβή και είναι πρόσθετες υπηρεσίες :

•   Δικαιολογητικά παλαιότητας αν χρειάζονται π.χ. αεροφωτογραφίες.

•   Στις περιπτώσεις εκτός σχεδίου απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από κρατικό σύστημα συντεταγμένων (GPS).

•   Στις περιπτώσεις κτιρίων κοινωφελούς χρήσης π.χ. συνάθροισης κοινού, καταστήματα, εκπαίδευσης κ.τ.λ. απαιτείται  Μελέτη στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων Κτιρίων (ΚΑΝΕΠΕ).

•  Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανολόγου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε αυθαίρετα που έχουν εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικιών.

 

Κατηγορίες Αυθαιρέτων που υπάγονται στον νόμο και πως ρυθμίζονται

Οι αυθαίρετες κατασκευές προ 28.07.2011 χωρίζονται σε  5 κατηγορίες και αντιμετωπίζονται ξεχωριστά ως εξής:

• Κατηγορία 1

Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975. Οι αυθαίρετες αυτές κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 09.06.1975, εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μόνο με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

• Κατηγορία 2

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983. Οι αυθαίρετες αυτές κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου με έκπτωση 85%.

• Κατηγορία 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις:

Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 20%.

• Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.

Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 20%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

Αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2 μέτρα.

Κατασκευή πέργκολας έως 50τ.μ. .

Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης.

Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού.

Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 μέτρα.

Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο.

Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο.

Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο.

Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα.

Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.

Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους.

Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 5%.

Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπουργική Απόφαση 3046/304/30−1/3.2.1989 (Δ΄ 59).

• Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από πανί ή νάυλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια.

Πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές από νάϋλον ή άλλα ευτελή υλικά για αποθήκευση σε επαγγελματικούς χώρους.

Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές  βοηθητικής χρήσης έως 8,00τ.μ. και μέγιστου ύψους 2,50μ. στον ακάλυπτο χώρο.

Οι παραβάσεις αυτές εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου.

• Κατηγορία 4

Περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης μετά τις 01.01.1983 εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια και δεν βρίσκονται εντός προκηπίου. Για τις περιπτώσεις αυτές αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων και γίνεται οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

• Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1−4.

Για τις περιπτώσεις αυτές αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό  προϋποθέσεις